Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w szkole języków obcych Welcome wiemy, jak ważne jest właściwe nauczanie języków obcych. Wiemy też, że jeszcze ważniejsze jest zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa naszym Uczniom oraz Pracownikom. W związku z tym wypracowaliśmy wewnętrzną Procedurę sanitarną, którą wdrożyliśmy na terenie naszej Szkoły w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zgodnie z nią na terenie Szkoły:

  • stosujemy się do obowiązku zakrywania ust i nosa i zachowujemy dystans

Obowiązek zakrywania ust i nosa jest powszechnie obowiązującym wymogiem, uregulowanym w odnośnym rozporządzeniu Rady Ministrów, stosujemy go więc także na terenie naszej Szkoły. Rezygnacja z przestrzegania tego obowiązku możliwa jest jedynie w określonych przypadkach,
w tym ze względów zdrowotnych.

Ponadto zarówno Uczniowie jak i Pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego. O zachowanie analogicznego wymogu prosimy także osoby przyprowadzające Uczniów na zajęcia i odbierające ich. Jednocześnie prosimy o oczekiwanie na dziecko poza budynkiem szkoły w czasie trwającej lekcji. Pozostawanie w budynku będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem szkoły.
Nie przynosimy do szkoły zabawek, niepotrzebnych przedmiotów i jedzenia!

  • dbamy o zdrowie innych

Nasi Pracownicy poinformowani są, że w przypadku przejawiania jakichkolwiek objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (nawet gdyby miały się one okazać zwykłym przeziębieniem), powinni oni pozostać w domu, by nie przenosić choroby dalej. O to samo prosimy także Was – Rodziców.
W sytuacji wykazywania przez Was lub Wasze dziecko objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2 – pozostańcie w domach.

  • myjemy i dezynfekujemy ręce

Każda osoba wchodząca na teren Szkoły proszona jest o zdezynfekowanie rąk. W ten sposób minimalizujemy ryzyko niezamierzonego przeniesienia wirusa na teren Szkoły. Poza tym zachęcamy do regularnego mycia rąk, które również jest skuteczną metodą w walce
z koronawirusem. W Szkole wywieszone zostały stosowne ulotki, które będą przypominać o tym, jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie.

  • dezynfekujemy powierzchnie użytkowe

Przed zajęciami, między nimi, a także po skończonym dniu zajęć w naszej Szkole przeprowadzana jest dokładna dezynfekcja. Obejmuje ona przede wszystkim powierzchnie najczęściej używane przez Pracowników i Uczniów: biurka, krzesła, klamki, gałki, sprzęty komputerowe i węzły sanitarne. W tym celu używamy atestowanych środków do dezynfekcji.

  • podejmujemy stosowne działania edukacyjne

Zwracamy uwagę na postanowienia Procedury sanitarnej – przypominamy o zachowaniu dystansu, zakrywaniu ust i nosa. Pamiętamy,
by nie kichać i nie kaszleć na innych.

  • obowiązuje ustalona procedura na wypadek wykazywania przez osobę objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2

Jeśli Uczeń, Pracownik lub inna osoba przebywająca na terenie Szkoły przejawia objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub się na nie uskarża, podejmujemy działania mające na celu bezpieczne odseparowanie jej od pozostałych osób. Równocześnie kontaktujemy się telefonicznie
z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie potrzeby – także z pogotowiem ratunkowym. Pamiętamy o dezynfekcji obszaru,
po którym się poruszała.

 

By nasze działania przynosiły jak najlepsze skutki, potrzebujemy skutecznej współpracy. Bezpieczne uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Szkołę wiąże się z przestrzeganiem Procedury sanitarnej zarówno przez Pracowników Szkoły, jak i jej Uczniów
oraz Rodziców. Powyższe obowiązki i zalecenia dotyczą także innych niż Rodzice, opiekunów Uczniów, stąd bardzo prosimy o zastosowanie się przez nich odpowiednio do przedstawionych standardów.

Równocześnie informujemy, iż dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiczna może pociągnąć za sobą także zmianę Procedury
sanitarnej – zaostrzenie lub poluzowanie zawartych w niej postanowień. O wszelkich planowanych zmianach informować będziemy na bieżąco.

Pełna i aktualna treść Procedury sanitarnej dostępna jest w budynku Szkoły oraz w linku poniżej.